Đến tháng 7 Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết
97,13%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 16/07/2024)