Đến tháng 7 UBND Huyện Sông Hinh đã giải quyết
98,13%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 16/07/2024)