Đến tháng 7 UBND Huyện Sơn Hòa đã giải quyết
96,90%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 16/07/2024)