Đến tháng 7 UBND Thị xã Đông Hoà đã giải quyết
99,82%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 16/07/2024)